နံၣ်ကယၤ ၂၁ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့

တၢ်မၤလိ တခါအံၤ ဘၣ်တၢ် ပာ်ပညိၣ်လၢ သရၣ်သရၣ်မုၣ် သ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်ဒီး တဲဖျါထီၣ် တၢ်သိၣ်လိ ကျိၤကျဲၤတဖၣ်လၢ  အတုၤလီၤတီၤလီၤ ဒီး အဘၣ်လိာ်သးဒီး နံၣ်ကယၤ ၂၁ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

 တဲနၢ်ပၢၢ်ထီၣ် နံၣ်ကယၤ ၂၁ တၢ်သိၣ်လိကျိၤကျဲၤ အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လွံၢ်ခါ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဒီး ကတိၤတၢၣ်ပီၣ်တၢ် ဘၣ်ဃးဒီး  ပကက့ၤ စူးကါအီၤလၢ ပတၢ်မၤလိ အဘၢၣ်ကဝီၤ အပူၤ ဒ်လဲၣ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.


ying hom
hide