ADRA LMS

Available Courses

ပကစးထီၣ်မၤသကိး ပမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ် အဆံးဖိတခါ

နဆိကမိၢ်လၢ နအဲၣ်ဒီး စးထီၣ် နနီၢ်ကစၢ်မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ် တၢ်မၤဒီး ကဲထီၣ်ခိၣ်နၢ်လၢ အသုးကျဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဂၤဧါ?

ပတၢ်မၤလိအဝဲအံၤန့ၣ် ပကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒီး စဲးဖီကဟၣ်အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်လၢ အလိာ်ဖဲ ကဒုးအိၣ်ထီၣ် နနီၢ်ကစၢ်မုၢ်ကျိၤဝဲကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတခါ ဒီး တၢ်လၢ နကြၢးတိၢ်နီၢ်အီၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ပကဟ့ၣ်ကူၣ်ဒီး တဲနၢ်ပၢၢ်နၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်မၤလိဝဲအံၤန့ၣ် ပဖၢနုာ်ဒီး ဒုးနဲၣ်တဃး တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ, တၢ်ဂီၤမူ, တၢ်ဂဲၤလိသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လၢပကြၢးမၤလိအီၤန့ၣ်လီၤ. ပနာ်လၢ နမ့ၢ်မၤလိဘၣ် တၢ်မၤလိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပဒုးနဲၣ်တဖၣ်အီၤမ့ၢ်ဝံၤ ဒီး နက ဂဲၤဆၢထၢၣ် ဒ်အမ့ၢ် ပှၤမၤပနံာ်တၢ်ကၤတဂၤလၢ အနဲၣ်ကျဲ န့ၣ်လီၤ.


Hospitality

Zabai Hospitality Course is a part of Swisscontact’s Hotel Training Initiative in Myanmar, in which the whole course covers the following core elements:
•    General Knowledge
•    Food & Beverage
•    Housekeeping
•    Font Office
At the conclusion of the course, the learners will be able to understand and perform best hotel practices as communicate to them within each of the four categories and at the same time, this course can be used to refresh the knowledge of standard hotel practices on an ad hoc basis while employed in the ever changing hospitality industry.

Financial Literacy

Financial Literacy Course is designed for women with limited financial knowledge in order to help pursue financial goals in their households on a regular basis. The course provides a standard tool for women to be able to manage their financial resources effectively whilst reaching financial security and freedom.

The course is scaffolded with four main topics namely budgeting, savings, loans, and banking.

Within the course, the content is presented along with pop-ups of colorful illustrations, animations and a character named ‘Ms. Bookkeeper’ explaining lessons in the background. The course is structured around quizzes for testing knowledge, which will lead learners to ‘Learn’ section where learners are provided with lesson inputs, followed by a set of questions which arouse learners to be more involved in learning.

Beginner English Course

Zabai Beginner English Course is designed for basic users and is structured according to the A1 CEFR level. This course is comprised of five sections. By the end of the course, learners will be able to describe people, events and situations, both in the present, the past and the future and learners will have acquired the necessary vocabulary to describe themselves and their lives and also to communicate about everyday situations.
This course offers a variety of tools to help learn English in different ways.

  • Interactive Pre-teaching vocabulary
  • Short Video Lessons: as if in a real classroom, learn each new topic with the instructor’s guidance
  • Practice session with different objectives type questions
  • Glossary for both vocabulary and grammar structures

Digital Literacy

Zabai’s Digital literacy program contains an extensive set of digital courses which cover the competences stated in
UN’s “Global framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2”.
Each course contains of a number of step-by-step educational explainer videos. Each video answers concrete practical questions
the learners have within digital technologies like “How to open a Gmail account?”, “How to search for information online?” etc.


How to start a business

Have you ever dreamed of starting your own business? 

In this course we will guide you and give you an overview of what you need to do to start your own business. 

The course contains a number of modules, videos, exercises and resources – giving you all the information needed in order to pursue the dream of becoming an entrepreneur.

Life skills and Employability (Eng)

This course gives you the knowledge that will improve your skills both in a professional setting and in your personal life. It covers topics like Trust, Teamwork, Hygiene, and Drugs. It will take around 45 minutes to complete the course. 


The course contains several challenges that test understanding and help the student apply these concepts to their own life experience. To complete the course the student needs to pass a final test.

21st Century Skills

Digital transformation has not only changed the various aspects of the students’ learning journey, at the same time asked for more capacity development from the teachers who  will be guiding the most fortunate generation of our history in classrooms. This 21 Century Skills Course will be acting as an accessible guidance to young learners class teachers with the primary focus on 4Cs and in depth explanations on real life classroom scenarios.

နံၣ်ကယၤ ၂၁ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့

တၢ်မၤလိ တခါအံၤ ဘၣ်တၢ် ပာ်ပညိၣ်လၢ သရၣ်သရၣ်မုၣ် သ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်ဒီး တဲဖျါထီၣ် တၢ်သိၣ်လိ ကျိၤကျဲၤတဖၣ်လၢ  အတုၤလီၤတီၤလီၤ ဒီး အဘၣ်လိာ်သးဒီး နံၣ်ကယၤ ၂၁ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

 တဲနၢ်ပၢၢ်ထီၣ် နံၣ်ကယၤ ၂၁ တၢ်သိၣ်လိကျိၤကျဲၤ အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လွံၢ်ခါ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဒီး ကတိၤတၢၣ်ပီၣ်တၢ် ဘၣ်ဃးဒီး  ပကက့ၤ စူးကါအီၤလၢ ပတၢ်မၤလိ အဘၢၣ်ကဝီၤ အပူၤ ဒ်လဲၣ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.