တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါ Smartphone

တၢ်မၤလိအဝဲအံၤ ကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤနၤ ဘၣ်ဃး နမ့ၢ်သူ Smartphone ဒီး နကြၢးသ့ၣ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ်အခီၣ်ထံးလၢ phone တဖျၢၣ်မၤတၢ်အဂ့ၢ်, ကဆဲးကျၢ ဒီး internet ဒ်လဲၣ်, ကသူ app သ့ၣ်တဖၣ် လၢ အအိၣ်ဖဲ phone အပူၤဒ်လဲၣ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပညိၣ်ဖဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိးကဟ့ၣ်မၤစၢၤပှၤလၢ  ကသ့ၣ်ညါ smartphone တဖျၢၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.


တၢ်စူးကါphone-တၢ်ဆဲးကျၢphoneဒီး-တၢ်မၤအဂုၤဂၤသ့ၣ်တဖၣ်

‌တၢ်ဆဲးကျၢလိာ်သးဒီ ပှၤအါဂၤ ဖဲ internet အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤလိခံခါတခါလၢ အအိၣ်ဖဲ Zabai အတၢ်နၢ်ပၢၢ် Digitial အတၢ်မၤလိ အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိတခါအံၤ ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂီၤမူသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဒုးနဲၣ် တၢ်ဂီၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ နကသူ Facebook, Viber ဒ်အမ့ၢ်phone app သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်စူးကါအါလၢ ကီၢ်ပယီၤအပူၤ ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ.


တၢ်ဃုထံၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်ဖဲ Internet

ဒ်အမ့ၢ် Digitial Literacy အတၢ်မၤလိ အက့ဖိအသိး ပကဘၣ်ချု တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်ဖဲ Internet ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဖၢနုာ်တဃးအီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တၢ်တ့ကွဲးနုာ်တဃး တၢ်ဂ့ၢ်အခီၣ်ထံးတဖၣ် ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါ Browser မၤတၢ်အဂ့ၢ်, Google မၤတၢ်အဂ့ၢ် ဒီး တၢ်ချု တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဖဲ internet, တၢ်ချုတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.


တၢ်စူးကါ inernet ပူၤဖျဲးဒီး တၢ်ဘၣ်ယိာ်

ဒ်အမ့ၢ် Digital Literacy အတၢ်မၤလိ လၢခံကတၢၢ်အသိး ကသိၣ်လိနၤလၢ နကပူၤဖျဲးဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဖဲ Internet န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤလိအံၤန့ၣ် နကဘၣ်ဟးဆှဲး တၢ်ကစီၣ် လီတၢ်ဝ့ၤတၢ် ဒ်လဲၣ်, တၢ်ကစီၣ် အကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဖဲ Gmail ဒီး Internet, နကသ့ၣ်ညါ တၢ်ဘၣ်ယိာ်အလီၢ် ဒ်လဲၣ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဖၢနုာ် ဒီး ဒုးနဲၣ်တဃးန့ၣ်လီၤ.


Digital Literacy

Zabai’s Digital literacy program contains an extensive set of digital courses which cover the competences stated in
UN’s “Global framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2”.
Each course contains of a number of step-by-step educational explainer videos. Each video answers concrete practical questions
the learners have within digital technologies like “How to open a Gmail account?”, “How to search for information online?” etc.


Introduction to smartphones

This course is designed to provide the basic knowledge to:

  • Set up the smartphone device
  • Use basic gestures on Smartphone
  • Navigate around the Andriod OS and Operate apps
  • Understand the use of wifi and other wireless networks.

 

Attending this course will enable you to understand the base of smartphone ICT skills which are essential to survive in this ongoing digital transformation.


Communication and collaboration

Communication & Collaboration" is the phase 2 of Zabai's Digital Literacy Program where users will  learn how to interact through digital technologies. The course uses a number of screen recordings on a smartphone to show how to do functions on certain apps that have been widely popular and useful in Myanmar messenger apps such as Facebook, Viber, Gmail, Zapya and Youtube.Browsing and searching information on the internet

Browsing and Searching Information on the Internet" is the third module of Zabai's Digital Literacy Program that intends to guide users through internet outside social media. After taking the course, users will be able to navigate fluently on Google Search, Google Maps and find information that can be used for self-improvement and development of professional skills.

Staying safe online

Staying Safe Online is the fourth and the last phase of Digital Literacy Course where users will learn how to stay clear of negative atmosphere on the internet, how to verify fake news, hate speeches, spams and scams through screenshot videos and relevant animations.