Available courses

နံၣ်ကယၤ ၂၁ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့

တၢ်မၤလိ တခါအံၤ ဘၣ်တၢ် ပာ်ပညိၣ်လၢ သရၣ်သရၣ်မုၣ် သ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်ဒီး တဲဖျါထီၣ် တၢ်သိၣ်လိ ကျိၤကျဲၤတဖၣ်လၢ  အတုၤလီၤတီၤလီၤ ဒီး အဘၣ်လိာ်သးဒီး နံၣ်ကယၤ ၂၁ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

 တဲနၢ်ပၢၢ်ထီၣ် နံၣ်ကယၤ ၂၁ တၢ်သိၣ်လိကျိၤကျဲၤ အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လွံၢ်ခါ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဒီး ကတိၤတၢၣ်ပီၣ်တၢ် ဘၣ်ဃးဒီး  ပကက့ၤ စူးကါအီၤလၢ ပတၢ်မၤလိ အဘၢၣ်ကဝီၤ အပူၤ ဒ်လဲၣ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.


ying hom

ပကစးထီၣ်မၤသကိး ပမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ် အဆံးဖိတခါ

နဆိကမိၢ်လၢ နအဲၣ်ဒီး စးထီၣ် နနီၢ်ကစၢ်မုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ် တၢ်မၤဒီး ကဲထီၣ်ခိၣ်နၢ်လၢ အသုးကျဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဂၤဧါ?

ပတၢ်မၤလိအဝဲအံၤန့ၣ် ပကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒီး စဲးဖီကဟၣ်အတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်လၢ အလိာ်ဖဲ ကဒုးအိၣ်ထီၣ် နနီၢ်ကစၢ်မုၢ်ကျိၤဝဲကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတခါ ဒီး တၢ်လၢ နကြၢးတိၢ်နီၢ်အီၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ပကဟ့ၣ်ကူၣ်ဒီး တဲနၢ်ပၢၢ်နၤန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်မၤလိဝဲအံၤန့ၣ် ပဖၢနုာ်ဒီး ဒုးနဲၣ်တဃး တၢ်ဂ့ၢ်ခိၣ်တီ, တၢ်ဂီၤမူ, တၢ်ဂဲၤလိသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လၢပကြၢးမၤလိအီၤန့ၣ်လီၤ. ပနာ်လၢ နမ့ၢ်မၤလိဘၣ် တၢ်မၤလိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပဒုးနဲၣ်တဖၣ်အီၤမ့ၢ်ဝံၤ ဒီး နက ဂဲၤဆၢထၢၣ် ဒ်အမ့ၢ် ပှၤမၤပနံာ်တၢ်ကၤတဂၤလၢ အနဲၣ်ကျဲ န့ၣ်လီၤ.


hide